Verksamhetsberättelse

för Privata Ortopeders Förening 1/9-2014- 31/8-2015

Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits varav fem i form av telefonmöten. Ett av mötena hölls som konstituerande efter årsmötet i Krakow och ett möte hölls som internat våren 2015.

Verksamhetsåret inleddes med den avslutande planeringen inför den årliga utbildningsresan, som planerats under det föregående verksamhetsåret. Årets fortbildningsresa gick till Krakow 25/9-28/9. 21 resenärer följde med på resan som blev mycket lyckad och gav positiva omdömen.

Årsmötet hölls i anslutning till resan till Krakow. Omval av Thomas Andersson, Håkan Bonevik och Torsten Adalberth, övriga medlemmar har ett år kvar på sina styrelsemandat. Stadgeändring röstades igenom där antalet revisorer minskades från två till en. Som revisor valdes Lilian Berntsson. Det beslutades att fortsatt verka för framtida styrelsemedlemmar från östkusten/Stockholm. Via mejl har förfrågan gjorts till möjliga kandidater utan resultat. Vid konstituerande styrelsemöte beslöts att styrelsen fortsätter på oförändrat sätt jmf med tidigare år. SKL-förhandlingarna är inte klara och något bud är ännu ej lagt.

Under året diskuterades Socialstyrelsens anmodan om utvidgad rapportering för specialistläkare fr o m 2015. De flesta dataprogramsleverantörer klarar inte nu gällande regler och möjlighet finns att ansöka om dispens som beviljas generellt. Fortsatta diskussioner gällande vikariatsfrågan m a p Nationella taxan där man i Skåne nekat vikarierande läkare att få ersättning annat än från egen taxa. Frågan har gått vidare till SPLF och lagändring i LoL är en förutsättning för att överklaga. Under verksamhetsåret har höstens utbildningsresa planerats, diskuterats och iscensatts. Utbildningen förläggs till Transylvanien 9-13/9 2015.

Medlemsantalet är 54 st, oförändrat med föregående år! Företagsmedlemmar är 6 till antalet, två mer än 2014.

För styrelsen,

Håkan Bonevik
Sekreterare