Verksamhetsberättelse

för Privata Ortopeders Förening 1/9-2013- 31/8-2014

Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits varav fem i form av telefonmöten. Ett av mötena hölls som konstituerande efter årsmötet i Sevilla och ett möte hölls som internat våren 2014.

Verksamhetsåret inleddes med den avslutande planeringen inför den årliga utbildningsresan, som planerats under det föregående verksamhetsåret. Årets fortbildningsresa gick till Sevilla 3/10-6/10. 18 resenärer följde med på resan som blev mycket lyckad tack vare Thomas Andersson och Malin Frisk som lagt ner ett stort och beundransvärt arbete med kringarrangemanget.

Årsmötet hölls i anslutning till resan till Sevilla. Omval av Ulf Anden och Per-Erik Melberg, övriga medlemmar ett år kvar på sina styrelsemandat. Det diskuterades vikten av att styrelsen i framtiden även består av medlemmar från Stockholmsområdet. Vid konstituerande styrelsemöte beslöts att Thomas Andersson blir ny ordförande och Håkan Bonevik ny sekreterare. Den enkät som styrelsen låtit göra m a p det sjunkande medlemsantalet visade inga konkreta svar p g a låg svarsfrekvens och varierande svar.

SKL-förhandlingarna gav ett tvåårigt avtal, ett generellt påslag på 2,0 % första året och 1,9% år nr 2. Inga förändringar av särskilda åtgärder förutom möjligheten att debitera Morton 2 gånger vid samma tillfälle.

SPLF:s Servicebolag har sålts till 41 olika små läkarbolag.

Under året diskuterades om aviserade förändringar i Nationella taxan och införlivandet av specialisterna i vårdvalet. Taxan skall vara kvar men enligt socialdepartementet utvecklas, i nuläget oklart hur.

Under året diskuterades vikariatsfrågan m a p Nationella taxan där man i Skåne nekat vikarierande läkare att få ersättning annat än från egen taxa. Skrivelse till Region Skåne av ordf Thomas där man hänvisat till civil domstol för att driva frågan vidare. Detta har bedömts utsiktslöst att göra.

Under verksamhetsåret har höstens utbildningsresa planerats, diskuterats och iscensatts. Utbildningen förläggs till Krakow i Polen 25-28/9. Medlemsantalet har nu ökat till 54 st från 49 föregående år! Företagsmedlemmar är 4 till antalet.

För styrelsen,

Håkan Bonevik
Sekreterare