Verksamhetsberättelse för Privata Ortopeders Förening 1/9-2012- 30/8-2013

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten hållits varav sex i form av telefonmöten. Ett av mötena hölls som konstituerande efter årsmötet i Dubai och ett möte hölls som internat våren 2013.

Verksamhetsåret inleddes med den avslutande planeringen inför den årliga utbildningsresan, som planerats under det föregående verksamhetsåret. Årets fortbildningsresa gick till Dubai och SICOTs världskongress 28/11-1/12. Knappt ett 20tal medlemmar följde med på resan och uppföljningen gav positiva omdömen.

Årsmötet hölls i anslutning till Sicotmötet i Dubai. Första året med bantad styrelse.

SKL-förhandlingarna gav förra året ett tvåårigt avtal, ett generellt påslag på 2,3 %/år i två år. Inga förändringar av särskilda åtgärder. Under våren, sommaren och kommande höst förhandlas om ett nytt avtal.

SPLF:s Servicebolag har sålts till 41 olika små läkarbolag.

Under året diskuterades om aviserade förändringar i Nationella taxan och införlivandet av specialisterna i vårdvalet. Taxan skall vara kvar men enligt socialdepartementet utvecklas, i nuläget oklart hur.

Under verksamhetsåret har höstens utbildningsresa planerats, diskuterats och iscensatts: utbildningen förläggs till Sevilla i Spanien 1-6/10 2013.

Hemsidan har uppdaterats och omarbetats.

Medlemsantalet fortsätter att sjunka. Vid utgången av verksamhetsåret fanns 49 medlemmar, varav 5 pensionärer.

Företagsmedlemmar är 4 till antalet.

För styrelsen,

Torsten Adalberth
Sekreterare