Verksamhetsberättelse för Privata Ortopeders Förening 1/9-2011 - 30/8-2012

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten hållits varav sex i form av telefonmöten. Ett av mötena hölls i samband med annan sammankomst och ett möte hölls som internat våren 2012.

Verksamhetsåret inleddes med den årliga utbildningsresan, som planerats under det föregående verksamhetsåret. Fortbildningsresa gick till Prag och SICOTs världskongress 6-9 september 2011. Ett 20tal medlemmar följde med på resan och uppföljningen gav positiva omdömen.

Årsmötet hölls i Stockholm under Läkarstämman 1 december. Stadgeändring röstades igenom, där styrelsens minskades med en styrelseledamot.

SKL-förhandlingarna gav ett generellt påslag på 2,3%/år i två år. Inga förändringar av särskilda åtgärder.

På Läkarförbundets uppmaning har SPLF överfört servicebolaget till medlemmarna.

Under året diskuterades om aviserade förändringar i Nationella taxan och införlivandet av specialisterna i vårdvalet. Förhandlingarna och informationen har varit sparsam, besluten dröjer.

Under verksamhetsåret har höstens utbildningsresa planerats, diskuterats och iscensatts: utbildningen förläggs till Sicot världskongress 27/11-1/12 i Dubai.

Hemsidan har uppdaterats via konsult.

Medlemsantalet fortsätter att sjunka. Vid utgången av verksamhetsåret fanns 50 medlemmar.

Företagsmedlemmar är 4 till antalet.

För styrelsen,

Torsten Adalberth
Sekreterare