Verksamhetsberättelse för Privata Ortopeders Förening 2010-2011

Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits varav fyra i form av telefonmöten. Två av mötena hölls i samband med annan sammankomst och ett möte som internat våren 2011.

Verksamhetsåret inleddes med den årliga utbildningsresan, som planerats under det föregående verksamhetsåret. Årets fortbildningsresa gick till Dubrovnik i 15-19 september 2010. Många medlemmar följde med på resan och uppföljningen gav positiva omdömen .

Huvudföreläsare var Lars Regnér, som pratade uttömmande om höft- o knäledsplastiker. Dessutom höll Annika Wolfbrandt ett engagerande föredrag om verksamheten runt en transplantationskoordinator. En dag ägnades åt ett studiebesök på General Hospital Dubrovnik, hos ortoped Dr Divo Brailo.

Årsmötet hölls i Dubrovnik 17 september 2010 i samband med utbildningsresan.

Under året diskuterades och lades fram nya äskande till Läkarförbundet, som förhandlar med SKL, om förändringar i Nationella taxan. Förhandlingarna lider mot sitt slut och Riksdagens beslut finns nog tillgängligt till årsmötet. Resultatet av förgående års förhandling blev ett generellt påslag på 1.95% samt några smärre justeringar av lydelser i särskilda åtgärder, förändringar som gynnade ortopedin.

Under verksamhetsåret har höstens utbildningsresa planerats, diskuterats och iscensatts: utbildningen förläggs till Sicot triennal möte i Prag september 2011. Pfeizer var medarrangör och har också sett till att LIFs regler följts.

Medlemsantalet fortsätter att sjunka. Vid utgången av verksamhetsåret fanns 57 medlemmar Företagsmedlemmar är 6 till antalet.

För styrelsen,

Torsten Adalberth
Sekreterare