Verksamhetsberättelse för Privata Ortopeders Förening 2009-2010

Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits varav sex i form av telefonmöten.

Årets fortbildningsresa gick till Stockholm där första dagen tillbringades på Sophiahemmet. VD Peter Seger berättade om Sophiahemmets historia, dagens verksamhet och planer för framtiden. Dr Magnus Forsblad presenterade Artro Clinic och gjorde en guidad visning av lokalerna. Därefter fick deltagarna, bekvämt bänkade i en av klinikens föreläsningssalar, följa två arthroscopiska operationer live via klinikens förnämliga intern-TV system och ställa frågor direkt till operatören.

Dr Lotta Willberg talade om tendinopatier och beskrev klinikens utredning med färgdoppler och behandling med kärlsclerosering. Från ortopedkliniken, Karolinska Institutet Huddinge, gas en presentation om höftledsarthroscopi, indikation, teknik och resultat. Som avslutning på dagen presenterade Profdoc sitt senaste journalsystem. Under dagen bjöds på lunch i den anrika läkarmatsalen och det var inte utan en viss vördnad som deltagarna däri inträdde.

Inkvarteringen var ordnad på Villa Söderås på Lidingö och andra dagens föreläsningar hölls helt där. Doc Stefan Arver talade om könshormoner, den normala produktionen respektive sjukdomar och avvikelser. Ämnet är inte något som deltagarna normalt kanske kommer så mycket i kontakt med men en uppenbar koppling till ortopedin var svårigheten att i vissa fall bedöma om en person skall betraktas som av manligt eller kvinnligt kön vilket stundtals blir aktuellt t.ex. i idrottssammanhang.

Dr Mats Börjeson vid Sahlgrenska sjukhuset föreläste om cardiovaskulär säkerhet vid behandling med NSAID respektive Coxiber vilket är ett högaktuellt ämne.

Dagen avslutades med att deltagarna överraskades med en utflykt i Stockholms skärgård i femtio knop, vilket uppskattades mycket.

Tredje och sista dagen ägnades som vanligt åt årsmötesförhandlingar och därmed relaterade frågor.

Det löpande arbetet under året har som vanligt dels handlat om planering inför nästkommande fortbildningsresa som kommer att bli till Kroatien med sedvanligt sjukhusbesök och sedvanligt utbyte av föreläsningar. Mycket diskussion har förts rörande kommande års fortbildningar och mycket talar för att de kan komma att ske i samband med redan befintliga internationella konferenser.På grund av föreningsmedlemmarnas åldersprofil har medlemsantalet, framförallt det senaste året, minskat främst genom kollegors pensionering och hur detta skall kompenseras med nyrekrytering har också diskuterats ingående. Mycket arbete har även lagts ned på företagsmedlemskap och glädjande nog har detta givit bra resultat.

Peter Evers
Sekreterare