Verksamhetsberättelse för Privata Ortopeders Förening 2008-2009

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten hållits varav fyra i form av telefonmöten.

Årets fortbildningsresa gick till Budapest. Årets tema för fortbildningen var idrottsskador, deras behandlingar och vad det kan tillföra i förståelse för arbetslivsskador. Som föreläsare kunde medlemmarna glädjas åt professor Jan Ekstrand från Linköping. Som vanligt var professor Ekstrands framföranden både lärorika och underhållande. I programmet ingick även ett studiebesök Semmelweis universitet inkluderande rundvandring med historik, presentation av dagens Ungerska sjukvårdsystem, det internationella utbildningsprogrammet för läkarstuderande samt föreläsning beskrivande speciell ortopedisk forskningsinriktning som Universitet har.

Därefter ett besök på en ortopedklinik med ett synnerligen intressant utbyte av erfarenheter mellan värdar och gäster.

Dr Adalbeth har fortsatt det enträgna arbetet från tidigare år rörande en förändring av ersättningar i den Nationella taxan. Dessvärre har arbetet så här långt inte genererat det resultat som önskats möjligen därför att vår motpart i grund och botten inte är intresserad av den Nationella taxans fortsatta existens.

Dr Adalberth har också nu slutfört arbetet med att konstruera en ”lathund” avsedd att underlätta diagnossättning enligt det internationella systemet ICD 10 och motsvarande för kirurgiska ingrepp. Detta har skickats ut till medlemmarna och är avsett att inte bara underlätta det dagliga arbetet utan även ge en mer fullkomlig bild av föreningsmedlemmarnas sjukvårdsproduktion genom den årliga rapporten till Socialstyrelsen.

I enlighet med beslut som togs under förra årets fortbildningsmöte har Ordförande skrivit en presentation av föreningen, dess målsättning, historik och verksamheter och som publicerats i Ortopediskt Magasin under året. Beslut togs då även om en enkät- undersökning avseende att belysa föreningsmedlemmarnas sjukvårdsproduktion för att kunna bl.a. bemöta den på sina håll förekommande negativa attityden till privatvård. Av praktiska skäl gjordes avsteg från beslutet om vem som skulle utföra undersökningen som i stället kommit att utföras av föreningens sekreterare.

Föreningen har i många år haft stor nytta sponsring till fortbildningsmöten men på senare år har regelverket runt läkemedelsindustrins möjlighet till detta alltmer försnävats varför styrelsen beslutat att försöka övergå till företagsmedlemskap och ett antal kontakter i det avseendet har tagits och så här långt har ett företag tecknat sig för sådant. Ett sådant upplägg kan också ge föreningen friare händer att utforma verksamheten runt fortbildningsresorna.

Peter Evers
Sekreterare