Ordinarie föreningsmöte, årsmöte Privata Ortopeders Förening.

Lördagen den 12 september 2015

§1 Mötets öppnande av ordförande Thomas Anderson som hälsar alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet. Thomas Anderson.

§3 Val av sekreterare för mötet. Håkan Bonevik.

§4 Val av två justeringsmän för mötet. Svante Sigurdsson och Per Nordell.

§5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Kallelse skickades ut i enlighet med stadgarna.

§6 Dagordningen för mötet godkändes.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Tidigare utskickad. Berättelsen gicks igenom, inga synpunkter. Lades till handlingarna.

§8 Kassörens redovisning av den ekonomiska förvaltningen. Redovisning av resultat- och balansrapport presenterades. Per-Erik gick igenom detaljerna. Frågestund, inga invändningar. God likviditet. Beslutades att till del sponsra nästa års utbildningsresa.

§9 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Lilian Berntsson och Svante Sigurdsson ansvariga. Deras berättelse presenterades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Fastställandes av årsavgift. Kassören redogjorde för bakgrund och föreslog oförändrad avgift på 500kr.

§11 Val av styrelseledamöter enligt § 15. Valberedningen består av Pär Nordell och Svante Sigurdsson. Torsten Adalberth i styrelsen har avsagt sig uppdraget. Per Maxander valdes in som fyllnadsval på ett år. Valberedningen föreslog omval av Ulf Anden och Per-Erik Melberg. Godkändes enhälligt. Resterande medlemmar Thomas Andersson och Håkan Bonevik har ett år kvar på sina styrelsemandat.

§12 Till revisor valdes Göran Sigholm och till suppleant valdes Svante Sigurdsson.

§13 Val av valberedning enligt §11. Valdes Pär Nordell och Svante Sigurdsson.

§14 Nästa års utbildningsmöte föreslogs i Rom i samband med SICOT mötet 8-10/9 2016. Medlemmarna positiva och styrelsen fick i uppdrag att verka för detta alternativ.

§15 Övriga frågor: Det diskuterades angående köp och försäljning av etableringsrätt. Efter dom i högsta förvaltningsrätten får beskattning efter försäljning ske i bolag. Även köp väntas kunna beskattas inom bolag inom snar framtid men detta är ännu ej klart.

Ang rapportering till socialstyrelsen månadsvis meddelades att generell dispens ges för 2015 efter dispensansökan till Soc styr. Länk finns på SPLF:s hemsida till företaget Medrave där ett färdigt program finns för rapportering. Medidoc har också ett program att köpa.

Dödsbo kan i nuläget inte avyttra en etableringsrätt. SPLF arbetar för att ändra detta så att verksamheten ska kunna drivas vidare i ny regi

§16 Mötets avslutande. Thomas Anderson.

Ordförande: Thomas Anderson

Sekreterare: Håkan Bonevik

Justerat: Svante Sigurdsson, Pär Nordell