Ordinarie föreningsmöte, årsmöte Privata Ortopeders Förening

Fredagen den 26 september 2014 - Konferenssalen Hotel Santi Krakow.

§1 Mötets öppnande av ordförande Thomas Anderson som hälsar alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet. Thomas Anderson.

§3 Val av sekreterare för mötet. Håkan Bonevik.

§4 Val av två justeringsmän för mötet. Jan Ericsäter och Dag Söderberg.

§5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Kallelse skickades ut i enlighet med stadgarna.

§6 Dagordningen för mötet godkändes.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Tidigare utskickad. Berättelsen gicks igenom, inga synpunkter. Lades till handlingarna.

§8 Kassörens redovisning av den ekonomiska förvaltningen. Redovisning av resultat- och balansrapport presenterades. Per-Erik gick igenom detaljerna. Frågestund, inga invändningar.

§9 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Lilian Berntsson och Olle Lansinger ansvariga. Deras berättelse presenterades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Fastställandes av årsavgift. Kassören redogjorde för bakgrund och föreslog oförändrad avgift på 500kr, uppdelad på serviceavgift och föreningsavgift.

§11 Val av styrelseledamöter enligt § 15. Valberedningen består av Pär Nordell och Lasse Envall. Ingen i styrelsen har avsagt sig uppdraget. Valberedningen föreslog omval av Thomas Anderson, Håkan Bonevik och Torsten Adalberth. Godkändes enhälligt. Resterande medlemmar Ulf Andén och Per-Erik Melberg har ett år kvar på sina styrelsemandat.

§12 Styrelsen har inför årsmötet föreslagit minskning av antalet revisorer till en från förutvarande två. Detta godkändes enhälligt och innebär således ändring av stadgarna §11, §13 och §21.Till revisor valdes Lilian Berntsson och till suppleant valdes Svante Sigurdsson.

§13 Val av valberedning enligt §11. Valdes Pär Nordell och Svante Sigurdsson.

§14 Nästa års utbildningsmöte. Diskussion i forumet. Nämndes i första hand Transsylvanien och i andra hand Berlin. Svante Sigurdsson har kontakter i Transsylvanien via Cluj Universitet och återkommer i frågan.

§15 Övriga frågor. Det diskuterades angående Stockholms kollegor som grundat Stockholms Privata Ortopediska Läkarförening. Det är inte klargjort huruvida denna kommer att bli en delförening i POF då medlemmarna ännu ej röstat i frågan. Det beslutades också att fortsatt verka för framtida styrelserepresentanter från östkusten/Stockholm.

§16 Mötets avslutande. Thomas Anderson.

Ordförande: Thomas Anderson

Sekreterare: Håkan Bonevik

Justerat: Jan Ericsäter, Dag Söderberg