Ordinarie föreningsmöte för Privata Ortopeders Förening

Konferenssalen på Hotel Melia Sevilla - Lördagen den 5 oktober kl. 16.00, 2013.

§1 Mötets öppnande av ordförande Ulf Andén, som hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande för mötet. Ulf.

§3 Val av sekreterare för mötet. Torsten.

§4 Val av två justeringsmän för mötet. Jan Ericsäter och Per Maxander.

§5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Kallelse skickades ut i enlighet med stadgarna.

§6 Dagordningen för mötet. Godkändes.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Tid utskickad. Gicks igenom, inga synpunkter. Lades till handlingarna

§8 Kassörens redovisning av den ekonomiska förvaltningen. Redovisning av Resultat- och balansrapport presenterades. Per-Erik gick igenom detaljerna. Frågestund, inga invändningar.

§9 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Lilian Berntsson och Olle Lansinger ansvariga. Deras berättelse presenterades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Fastställande av årsavgift. Kassören redogjorde för argument och föreslog oförändrad avgift, 500kr, uppdelad på service-avgift och föreningsavgift.

§11 Val av styrelseledamöter enligt § 15. Valberedningen består av Peter Evers och Lasse Envall. Ingen i styrelsen avsagt sig uppdraget. Beredningen föreslog omval av Ulf Andén och Per-Erik Melberg. Godkändes enhälligt. Resterande medlemmar, Torsten Adalberth, Thomas Anderson och Håkan Bonevik har 1 år kvar på sina styrelsemandat.

§12 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant. Omval Lilian Berntsson och Olle Lansinger, revisorsupplent Bo Sahlén.

§13 Val av valberedning enligt § 22. Valdes Pär Nordell och Lasse Envall.

§14 Styrelsens förslag på stadgeändringar. Inga.

§15 Nästa års utbildningsmöte. Diskussion i forumet. Nämndes Östra USA, Vilnius i Litauen, Krakow i Polen. SICOT-konferensen i Rio. Då några medlemmar har kontakter inom sjukvården i Krakow, föreslog att i första hand utveckla den idén. Torsten driver planeringen framåt, redovisar kontinuerligt till styrelsen.

§16 Övriga frågor. Togs upp att föreningens styrelse bör ha representanter även från östkusten/Stockholm. Styrelsen föreslogs arbeta för att få in östlig medlem i styrelsen

§17 Mötets avslutande. Av Ulf Andén.

Malmö 9 oktober 2013

Föreningens ordförande: Ulf Andén

Mötets sekreterare: Torsten Adalberth

Justeras: Per Maxander, Jan Ericsäter