Ordinarie föreningsmöte för Privata Ortopeders Förening

Hotell Anwaj Rotana, Dubai - onsdagen den 27 november 2012

§1 Mötet öppnandes av Ulf Andén.

§2 Till ordförande för mötet valdes Ulf Andén.

§3 Till sekreterare för mötet valdes Torsten Adalberth.

§4 Till justeringsmän för mötet valdes Per Maxander och Jan Ericsäter.

§5 Årsmötets stadgeenliga utlysande. Ordförande redogjorde för tidpunkter av utskick. Godkändes av deltagande medlemmar.

§6 Dagordningen för mötet godkändes.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. Sekreteraren redogjorde för hur informationen gjorts tillgänglig för medlemmarna. Verksamhetsberättelsen delades ut till de medlemmar som önskade. Mötet hade inga frågor eller kommentarer. Beslöts att lägga berättelsen till handlingarna.

§8 Kassören redovisade den ekonomiska ställningen och förklarade förvaltningen. Ekonomin är god, men är beroende av medlemsantalet, sponsorer, styrelse och utbildningskostnader.

§9 Revisorernas berättelse lästes upp av Lilian Bengtsson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Årsavgiften fastställdes till 500kr, samma som tidigare.

§11 Val av styrelseledamöter enligt § 15. Valberedningen representerades av Peter Evers. På mötet framkom inga andra förslag än de av valberedningen föreslagna: Torsten Adalberth, Thomas Anderson och Håkan Bonevik valdes om på 2 år Ulf Andén och Per-Erik Melberg sitter kvar ytterligare 1 år.

§12 Till revisorer (2st) valdes Lilian Berntsson och Olle Lansinger. Till suppleant valdes Lennart Taune.

§13 Till valberedning enligt § 22 återvaldes Peter Evers och Lars Envall.

§14 Nästa års utbildningsmöte. Styrelsen presenterade de nya omvärldsvillkorsom gäller för industrins medverkan och diskuterade några övergripande alternativ till resmål. Stämman beslöts att ge styrelsen i uppdrag att presentera ett färdigt förslag för medlemmarna. Bland de närvarande medlemmarna föreföll resa till internationell konferens få stor acceptans.

§15 Inga övriga frågor togs upp

§16 Mötet avslutandes av ordförande.

Föreningens ordförande: Ulf Andén

Mötets sekreterare: Torsten Adalberth

Justeras: Per Maxander, Jan Ericsäter