Ordinarie föreningsmöte för Privata Ortopeders Förening, Budapest, torsdagen den 1 december 2011

Scantic Hasselbacken, Stockholm, 17.30 – 18.30

§1 Mötets öppnandes av föreningens ordförande.

§2 Val av ordförande för mötet: Ulf Andén.

§3 Val av sekreterare för mötet: Torsten Adalberth.

§4 Val av två justeringsmän för mötet: Fridfinnur Sigurdsson och Peter Låftman.

§5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande: Utskick > 4 v före, ja.

§6 Dagordningen för mötet godkändes, förutom att §14 flyttades upp till före årets val, §10.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse sekreteraren sammanfattade och läste upp delar av berättelsen, som i sin helhet skickats ut i samband med kallelsen. Godkändes.

§8 Kassörens redovisning av den ekonomiska förvaltningen. Ekonomin är fortsatt god. Sämre intäkter kan förväntas då medlemsantalet sjunker och sponsring blir allt sparsammare. Godkändes.

§9 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorernas berättelse lästes upp av en i församlingen. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

§10 Styrelsens förslag på stadgeändringar. Utskickat förslag gicks igenom.
§10 handlade om ändringar i stadgarna som gör det möjligt att skicka ut kallelse till årsmötet via mail. Godkändes.
§15,§17,§19 och §22 handlade om ändringar som gör det möjligt att minska styrelsens och valberedningens storlek. Godkändes.

§10 Fastställande av årsavgift. Beslöts att behålla samma avgift, 500kr.
Uppdelas i föreningsavgift och serviceavgift.

Forts. Årsmötesprotokoll Stockholm 1/12-2011

§11 Val av styrelseledamöter enligt § 15i stadgarna. Ulf Andén och Per-Erik Melberg återvaldes. Tredje ledamoten föremål för val, Lars Envall, kunde inte väljas om i enlighet med de nyligen antagna stadgeändringarna.

§12 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant. Olle Lansinger och Lilian Berntsson valdes om för en period av ett år. Lennart Taune valdes till suppleant för ett år.

§13 Val av valberedning enligt § 22. Enligt nya stadgarna består beredningen av två ledamöter. Peter Evers valdes om för en period av ett år. Lars Envall valdes in för en period av ett år.

§14 Nästa års utbildningsmöte. Planeras att förläggas till nästa års Sicot-resa, 26/11-1/12, 2012.
Föreningen kommer att föreslå konferenshotell. Resebyrå kommer att stå för bokning av resa och uppehälle. Var och en bokar sitt eget deltagande i Sicot-konferensen.

§15 Övriga frågor. Inga anmäldes.

§16 Mötet avslutades av ordförande, som hälsade oss välkomna in till föreläsningen om SoS riktlinjer och smärtbehandling. Dessförinnan avtackades Lars Envall på vederbörligt sätt för sina mångåriga och fina insatser för föreningen som han varit med om att bilda.

Ordförande: Ulf Andén

Sekreterare: Torsten Adalberth

Justeras: Fridfinnur Sigurdsson, Peter Låftman