Ordinarie föreningsmöte för Privata Ortopeders Förening, Dubrovnik, fredagen den 17 september 2010

§1 Föreningens ordförande hälsade alla välkomna.

§2 Till ordförande för mötet valdes Ulf Andén.

§3 Till sekreterare för mötet valdes Peter Evers.

§4 För justering av mötesprotokollet valdes Svante Sigurdsson och Jan Ekstrand.

§5 Årsmötet bedömdes vara stadgeenligt utlyst.

§6 Dagordningen för mötet godkändes

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse hade lagts ut på föreningens hemsida drygt 14 dagar före mötet och med mail-info till samtliga medlemmar för att de i god tid skulle kunna ta del av denna. Verksamhetsberättelsen lästes dessutom upp av sekreteraren och den godkändes därefter.

§8 Kassören redogjorde för den ekonomiska förvaltningen och för föreningens ekonomi som är god. Revisorernas granskning redovisades utan anmärkning och framfördes av Svante Sigurdsson.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Årsavgiften fastställdes oförändrad till 500:- med uppdelningen:

  • 150:- medlems avg
  • 350:- serviceavg

§11 Val av styrelseledamöter enligt § 15.

Ordförande (Ulf Andén), kassör ( Per-Erik Melberg) och ledamot (Lars Envall) har mandattid tom 2011. Ledamot Torsten Adalberth är aktuell för eventuellt omvaldes med mandattid till 2012. Sekreterare Peter Evers samt ledamot Ulf Lindén har tidigare aviserat att man ej önskade ställa upp till omval och i deras ställe valdes Thomas Andersson och Håkan Bonevik bägge med mandattid till 2012. Fördelning av poster görs internt inom styrelsen.

§12 Till revisorer omvaldes Olle Landsinger och Lilian Berndtsson med revisorssuppleant Lennart Taune.

§13 I valberedningen har Jan Ericsäter mandat till 2011 och blir sammankallande. Enligt tradition ingår avgående styrelsemedlemmar (Peter Evers och Ulf Lindén) som ersättare för dem vars mandattid gått ut.

§14 Medlemmarna gav styrelsen det fulla förtroendet att utarbeta förslag till nästa års fortbildningsmöte

§15 Inga övriga frågor fanns varför webbmaster (Peter Evers) framförde önskan att få bildmaterial från denna resa som skulle kunna passa att lägga ut på hemsidan.

§16 Mötet avslutandes med att avgående styrelsemedlemmar avtackades.

Sekreterare: Peter Evers

Ordförande: Ulf Andén

Justeras: Svante Sigurdsson, Jan Ekstrand