Ordinarie föreningsmöte Privata Ortopeders Förening, Stockholm, Söndagen den 13 oktober 2009

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2 Till ordförande för mötet valdes Ulf Andén

§3 Till sekreterare för mötet valdes Peter Evers

§4 För justering av mötesprotokollet valdes Hans Fredin och Thomas Andersson.

§5 Årsmötet bedömdes stadgeenligt utlyst.

§6 Dagordning för mötet godkändes.

§7 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§8 Kassören redogjorde för den ekonomiska förvaltningen och för föreningens ekonomi som är god. Revisorernas granskning redovisades utan anmärkning och framfördes av Göran Sigholm.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Årsavgiften fastställdes oförändrad till 500:- med uppdelningen:

  • 150:- medlems avg
  • 350:- serviceavg

§11 Ordförande (Ulf Andén), kassör ( Per-Erik Melberg) och ledamot (Lars Envall,) omvaldes med mandattid till 2011. Sekreterare (Peter Evers) samt ledamöter (Ulf Lindén och Torsten Adalberth) har mandat tom 2010.

§12 Till revisorer omvaldes Olle Landsinger och Lilian Berndtsson och revisorssuppleant Lennart Taune.

§13 Till Valberedningen omvaldes Jan Hultin tillika sammankallande samt Jan Ericsäter. Erik Loge har mandattid till 2011.

§14 Till nästa års fortbildningsmöte lämnade styrelsen 3 alternativa förslag:

  1. Mötet hålls i Sverige med sponsring som tidigare
  2. Förlägga mötet i samband med en större kongress
  3. Resa till Kroatien vilket skulle kunna arrangeras med hjälp av föreningsmedlemmen Amir Hädd.

Valet föll utan större tvekan på Kroatienalternativet med alternativ 2 som reserv. Egen föreläsare som skulle kunna prata även för de kollegorna i värdlandet bedömes önskvärt. Jan Ekstrand och Mats Brittberg nämndes som förslag.

§15 Jan Hultin utsågs till hedersmedlem med acklamation.

§16 Mötet avslutades.

Sekreterare: Peter Evers

Ordförande: Ulf Andén

Justeras: Hans Fredin, Thomas Andersson