Ordinarie föreningsmöte för Privata Ortopeders Förening, Budapest, torsdagen den 2 oktober 2008

§1 Mötet öppnades av ordförande Ulf Andén.

§2 Till ordförande för mötet utsågs Ulf Andén och till sekreterare Peter Evers.

§3 För justering av mötesprotokollet valdes Carsten Wihlborg och Jan Ericsäter.

§4 Årsmötet bedömdes stadgeenligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§6 Per-Erik Melberg redogjorde för föreningens ekonomi som är god. Jan Hultin läste läste upp revisionsberättelsen utförd av Göran Siegholm och Lilian Berndtsson.

§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8 Årsavgiften fastställdes oförändrad till 500:- med uppdelningen:

  • 150:- medlems avg
  • 350:- serviceavg

§9 Ulf Andén (ordförande), Per-Erik Melberg (kassör) och Lars Envall (ledamot) har mandat till 2009. Peter Evers (sekreterare), Ulf Lindén (ledamot) och Torsten Adalberth (ledamot) omvaldes med mandattid till 2010.

§10 Göran Siegholm har bett att få avgå som revisor och i hans ställe valdes Olle Landsinger. Lilian Berndtsson valdes ånyo till revisorer med Lennart Taune som revisorssuppleant.

§11 I valberedningen kvarstår Jan Hultin som är sammankallande. Erik Loge omvaldes och har mandat till 2011 och Jan Ericsäter har mandat till 2009.

§12 Nästa års fortbildningsresa diskuterades. Stockholm sågs som ett bra förslag där den nya undervisningsbyggnaden på Sophiahemmet skulle kunna utnyttjas. Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta närmare.

§13 öreningen bör verka för att framföra budskapet att alla som inte har sin huvudsakliga inkomst från Landstinget är välkomna vilket uppenbarligen inte är känt. Hur vi bäst ska marknadsföra oss diskuterades flitigt. En privatortopedens dag, verka för att studenter ska kunna auskultera på våra mottagningar, artiklar i Ortopediskt Magasin framfördes bland annat. Beslut togs att faktaunderbyggda artiklar i OM skall skrivas där Ulf Andén tog på sig att skriva den första.

§14 Mötet avslutades.

Sekreterare: Peter Evers

Ordförande: Ulf Andén

Justeras: Carsten Wihlborg, Jan Ericsäter