Stadgar för POF i Sverige

Antagna: 1991. Reviderade: 2000, 2001, 2004, 2005, 2007 och 2011

Uppgift och organisation

§1 Privata Ortopeders Förening i Sverige (POF) /eng. Swedish Society of Private Orthopaedic Surgeons/är en sammanslutning av läkare vilka huvudsakligen är privat verksamma såsom specialister i ortopedi eller handkirurgi. Föreningen verkar som en ideell förening och är en delförening inom Svensk Ortopedisk Förening.

§2 Föreningens ändamål är

 • att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen
 • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen
 • att öka medlemmarnas kunskap inom medicinsk kvalitetssäkerhet

så att medlemmarna i sin hälso- och sjukvårdande verksamhet kan motsvara högt ställda etiska och professionella krav.

§3 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 september – 31augusti.

Medlemskap

§4 Som medlem kan antas läkare med svensk legitimation och specialistkompetens i ortopedi eller handkirurgi. Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem bör vara ansluten till Svensk Ortopedisk Förening eller Svensk Handkirurgisk Förening och bör även vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Ansökan om medlemskap insänds skriftligt till styrelsen för Privata Ortopeders Förening.

§5 Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och deltager ej i ordinarie föreningsmöte.

§6 Företag eller annan sammanslutning med speciellt intresse för ortopedi kan av styrelsen beviljas företagsmedlemskap men deltager ej i ordinarie föreningsmöte.

§7 Medlem erlägger årligen till föreningen av ordinarie föreningsmöte fastställd medlemsavgift och i förekommande fall särskild serviceavgift. Medlem som underlåtit att betala avgift innan verksamhetsårets ordinarie föreningsmöte anses ha utträtt ur föreningen.

§8 Medlem vilkens yrkesmässiga verksamhet upphört, kan fortsättningsvis tillhöra föreningen och är befriad från medlemsavgift.

§9 Medlem som allvarligt skadat föreningens eller svenska läkarkårens anseende kan uteslutas ur föreningen genom beslut på ordinarie föreningsmöte. För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet av angivna röster.

Föreningsmöte

§10 Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte en gång årligen på tid som styrelsen bestämmer.

Kallelsen kan sändas ut skriftligen eller via e-post och skall innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse fr o m 2013 skickas endast via mail.

§11 Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma

 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av två justeringsmän
 • mötets stadgeenliga utlysande
 • styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
 • styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat verksamhetsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • fastställande av årsavgift
 • val av styrelseledamöter enligt § 15
 • val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • val av valberedning enligt § 22
 • ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.

Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte 2/3 av de närvarande så beslutar.

§12 Vid omröstning på föreningsmöte har varje närvarande medlem, med de begränsningar som anges i § 5 och § 6, en röst. Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden.

§13 Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen så begär. Mötet skall då hållas inom sex veckor. Kallelse till extra föreningsmöte med föredragslista skall utskickas senast två veckor före mötet. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivets i kallelsen till mötet.

§14 Utöver ordinarie föreningsmöte bör föreningsmöte hållas en gång årligen. Detta möte bör omfatta ett program med vetenskapligt och utbildningsmässigt innehåll och kan förläggas samtidigt som ordinarie föreningsmöte. För detta möte ansvarar styrelsen.

Kallelse utsändes senast fyra månader i förväg och skall innehålla ett översiktligt program och en beräknad deltagaravgift.

Styrelsen

§15 Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, och kassör samt minst en övrig ledamot. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. och bör om möjlig utses så att landets olika delar är representerade. Ordförande, kassör och en övrig ledamot väljs varje udda år. Sekreterare och resterande övriga ledamöterväljs varje jämt år. Omval av styrelseledamot kan ske för ytterligare period. Styrelsen utser inom sig vid behov en vice ordförande.

§16 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av möte fattade beslut, att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte, att underrätta Svensk Ortopedisk förening om inträden och utträden av medlemmar.

§17 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två av ledamöterna så begär. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§18 Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång skall ersättningsval genomföras vid nästa ordinarie föreningsmöte. Om styrelsen inte är beslutsför med kvarstående ledamöter sker val vid extra föreningsmöte. Vi förfall för ordförande, sekreterare eller kassör utser styrelsen inom sig en ersättare.

§19 På föreningens vägnar utfärdad handling eller skrivelse undertecknas av styrelsens ordinarie ordförande och sekreterare eller vid rutinmässiga ärenden av ordförande eller sekreteraren var för sig.

§20 Det åligger ordföranden

 • att besluta i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art eller där tidsnöd förhindrar sammankallande av styrelsen,
 • att bereda ärenden som skall handläggas av styrelsen.

§21 Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen.

Valberedning

§22 För beredning av val vid ordinarie föreningsmöte skall finnas en valberedning med två ledamöter. Det åligger valberedningen att senast fyra veckor före ordinarie föreningsmöte framlägga förslag till de val som skall förrättas. Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs en ledamot för två år. Sammankallande är den ledamot som ingått längst i valberedningen. Omval kan ske för ytterligare period.

Stadgeändring

§23 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Kopia av stadgar sändes till SOF för kännedom.