Om föreningen

Föreningen bildades 1991 i syftet att vara en intresseförening för privatpraktiserande ortopeder i Sverige och att kunna bevaka den speciella arbetssituation som råder när man lämnat landstingssjukvården. I samband med årsmötet 2002 beslutades att även privat verksam handkirurg kan vara medlem. Föreningen skall verka som en delförening i SOF, medlem skall vara specialist i ortopedi eller handkirurgi och bör (men det är inget krav) vara medlem i Svensk Ortopedisk Förening eller i Svensk Handkirurgisk Förening. Medlem bör också vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund (ej heller detta är ett krav).

Medlemmarna ges möjlighet till fortbildning årligen i ett program som sker i samband med årsmötet. Detta har många gånger förlagts utomlands med besök på en ortopedisk klinik. Dessa möten har uppskattats och framstått som en mycket lyckad kombination av medicinsk fortbildning, givet kontakter med utländska kollegor/sjukhus och fungerat som ett forum för diskussioner mellan kollegor med en gemensam arbetssituation. Vi har haft många huvudföreläsare som varit framträdande specialister inom sin profession och inom olika delar av ortopedin. Andra intressanta ämnesområden som föreningen bevakat har varit ekonomi, medicinsk kvalitetssäkring och juridik där vi haft god hjälp av läkarförbundets jurister.

Mål

Föreningens mål är att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen, att tillvarata yrkesmässiga intressen, att öka kunskapen om medicinsk kvalitetssäkring och att verka rådgivande vid taxe- och avtalsfrågor. Förenigstadgar är fastställda.